Tag Archives: Build business

start-business

เป็นผู้ประกอบการณ์ Start up เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแนวคิด...

ตั้งแต่ตัดสินใจทิ้งหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงและอนาคตที่ดี มาเริ่มนับศูนย์ ในฐานะของผู้ประกอบการณ์รุ่นใหม่ก่อตั้งบริษัทที่โดยที่ไม่มีประสบ... Continue Reading

Digithun เมนู
×