Tag Archives: Gmail Motion

gmail motion

Google Gmail Motion อีเมลที่ควบคุมการใช้งานด้วย การเคลื่อนไห...

Google พัฒนาการควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของ Google ด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายแทนการใช้ Keyboard ซึ่งเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งาน Mou... Continue Reading

Digithun เมนู
×